Translate

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΠΩΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Αποσπάσματα από το  ομώνυμο βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά , που το έγραψε το 1916 , προφητεύοντας την καταστροφή του Ελληνισμού της Μ. Ασίας του 1922  .  Ηθικός αυτουργός  του ξεριζωμού του Ελληνισμού της Μ. Ασίας  κατά τον συγγραφέα , οι Γερμανοί . Λαός συγγενικός με τους Τούρκους * . Οι ¨Ελληνες ζούσαν αρμονικά με τους Τούρκους μέχρι που έφθασαν στην περιοχή οι Γερμανοί , οι φίλοι μας ... παραδοσιακά φιλότουρκοι  . Στην ταπεινωτική ήττα του 1897 από τους Τούρκους έπαιξαν σημαντικό ρόλο εις βάρος της Ελλάδος . Κατόπιν τούτου ,ως συνέπεια του γεγονότος αυτού ζήτησαν και τα ανάλογα οικονομικά ανταλλάγματα από τους Τούρκους... όπως περιγράφεται από το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά. Το κλειδί και Δούρειος Ίππος  της καταστροφής του Ελληνισμού της Μ. Ασίας είναι η ίδρυση από κοινού με την Εθνική Τράπεζα της '' Τράπεζας της Ανατολής '' . Ως χρηματοδότες πλέον του εμπορίου  που έως τότε κατείχαν οι Έλληνες και μαθαίνοντας τα μυστικά από μέσα ,κατάφεραν τελικά να τους εκτοπίσουν. 

* ΟΥΝΝΟΙ - H νομαδική φυλή των Ούννων, τουρκικής καταγωγής, τον 4ο μ.Χ. αιώνα ξεκίνησε από την Ασία και, προχωρώντας προς τα δυτικά, κατάκλυσε την Ευρώπη κι ερήμωσε πολλές χώρες. Οι πρώτοι Ούννοι είχαν εγκατασταθεί στη Μογγολία τον 2ο π.Χ. αιώνα κι από κει έφτασαν στην περιοχή ανάμεσα στα δύο ποτάμια Ουράλη και Βόλγα. Στα 375 μ.Χ. μια ουννική φυλή προχώρησε στην περιοχή ανάμεσα στο Δον και Βόλγα και, αφού υπέταξε τους Οστρογότθους και Βησιγότθους, εγκαταστάθηκε τον 4ο αιώνα στην εύφορη κοιλάδα του Δούναβη. Ο αρχηγός των Ούννων Ρουγίλιας οργάνωσε ισχυρό κράτος και άρχισε τις επιδρομές και τις επιθέσεις εναντίον του Βυζαντινού κράτους. Στα 434 μ.Χ. το Ρουγίλα τον διαδέχτηκε ο Αττίλας . Με τον θάνατο του Αττίλα , έσβησε και η Ιστορία των Ούννων. 

Από το βιβλίο αυτούσιο 
...εις την εμπορικήν πρόοδον του ο Ελληνισμός δεν συναντά μέχρι το 1900 κανένα εμπόδιον. Ο Τούρκος εξακολουθεί τον ύπνον του . Αρκεί εις τον χωρικόν η εργασία των αγρών . Ο υπάλληλος έχει εξασφαλίσει τα της ζωής του με το ''μπαξίσι'' και ο ''μπέης'' έχει το τακτικόν εισόδημα τσιφλικίων. Από αιώνων ο Έλλην της Τουρκίας συναλλάσεται αρμονικώτατα με τον Άγγλον και Γάλλον 
... δυστυχώς αι εμπορικαί συνθήκαι ,μετά τον πόλεμον του 1897 και κυριώτητα από του 1900 και εντεύθεν ,μετεβλήθηκαν ,διότι εις την Ανατολήν ενεφανίσθη δεινός συναγωνιστής ,ακατάβλητος ,προγραμματιστής,και ικανός δι΄έντιμον ή μη εμπορικόν πόλεμον. Ο Γερμανός. Εξεστράτευσε με την εντολήν της εξοντώσεως και με την σημαίαν της επικρατήσεως εν Τουρκία ,πολιτικής και εμπορικής ,αντί πάσης θυσίας. 
...Κατά το 1867 εμφανίζονται εις την Κων/πολιν οι φρέρηδες της Βυτεμβέργης με επικεφαλής τον πάστορα Χριστόφορον Χόφμαν . Αρχίζει η εκπαιδευτική προπαγάνδα . Ανοίγουν σχολεία και εκκλησίας. Προσκαλούν τον κόσμον να μάθη Γερμανικά αντί αδροτάτης πληρωμής .Και επιτυγχάνουν του έργου των δια της βοήθειας των Ισραηλιτών. 
... οι Γερμανοί κατέρχονται διαρκώς προς την Τουρκίαν και οι Τούρκοι ανέρχονται διαρκώς προς το Βερολίνον . Αι πύλαι της στρατιωτικής Ακαδημίας του Βερολίνου ήνοιξαν εις τους Τούρκους αξιωματικούς , ο δε Γερμανός στρατηγός Φον Γκόλτς ανέλαβε να οργανώση τον Τουρκικόν στρατόν .... Η Γερμανία μέχρι της στιγμής αυτής μας ήτο αδιάφορος , διότι ουδέποτε , ουδέ κατ΄ελάχιστον συνετέλεσεν εις την απελευθέρωσίν μας από του Τουρκικού ζυγού.
 ... Μήπως ηρκέσθηκαν οι Γερμανοί εις την εκπαίδευσιν του Τούρκου ;
Μήπως αυτοί δεν εχορήγησαν τα όπλα Μάουζερ και τα τηλεβόλα Κρούπ , με τα οποία μας επήραν κατά το 1897 τον Θεσσαλικόν κάμπον και μας επαρουσίασαν ταπεινούς και ελεεινούς εις τον κόσμον ;
 Μήπως ο Ετέμ πασσάς δεν καθωδηγείτο με τα Γερμανικά σχέδια και ο ηρωικός μας στόλος κατά το 1912 δεν εναυμάχησε με Τουρκικά πλοία , Γερμανικής προελεύσεως ; 
Όχι μόνον νουν τους έδωσαν οι Γερμανοί αλλά και όπλα .  
...δια την σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων οι Γερμανοί κατέκτησαν την Ανατολήν και ενέσπειραν την απόγνωσιν ... Εις τας Αγγλικάς εταιρείας ,τας σιδηροδρομικάς ,ειργάζοντο χιλιάδες ομογενών ,εις ανωτέρας και κατωτέρας θέσεις. Από της Γερμανικής όμως αρπαγής , εξεδιώχθηκαν οι σταθμάρχαι ,οι τηλεγραφικοί υπάλληλοι ,οι επιθεωρηταί , οι εισητηριοπώλαι και οι αποθηκάριοι . Άπαντες ερρίφθησαν εις τους δρόμους , με τας οικογενείας των και την θέσιν των κατέλαβον οι Τούρκοι,οι Ισραηλίται και φυσικά οι Γερμανοί.  Εφ΄όσον παρέρχεται ο χρόνος, η Γερμανική φυλλοξήρα μεταβάλλει εις έρημον και εις νεκροταφείον τον Ελληνικόν πληθυσμόν. Διότι η εκδίωξις των Άγγλων είχεν ως συνέπειαν και την εκδίωξιν των Ελλήνων κατά τον αγριώτερον τρόπον. 
Αλλ΄ είναι μόνον αυτό το κακόν το οποίον προήλθεν εκ του Γερμανισμού ; 
Μήπως εις την εκστρατείαν αυτήν δεν οφείλεται η αφύπνισις των Τούρκων , το κήρυγμά των κατόπιν περί του Πανισλαμισμού και η κατερρείπωσις παντός Ελληνικού οικοδομήματος ; 
... Ιδού η θρησκεία των Γερμανών '' Η Γερμανία υπεράνω όλων '' . Το φως του ηλίου υπάρχει μόνον δι΄αυτούς . Τα τέκνα των διδάσκονται ότι μόνον η φυλή των έχει δικαίωμα επί του κόσμου τούτου , αι δε λοιπαί φυλαί πρέπει να υποταχθούν εις το πνεύμα , το εμπόριον και την σπάθην των. Η αξίωσις είναι κτηνώδης και η πραγματοποίησι,αδύνατος. Και εν τούτοις αγωνίζονται αντί πάσης θυσίας , δια να καταπνίξουν ότι αναπνέει ελεύθερον και αυτόβουλον. 
... αλλ΄δεν αρκεί μόνον η σιδηροδρομική κατάκτησις . Είναι ανάγκη να εκδιωχθούν τελείως οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ,να συντριβούν οι  Έλληνες. Τούτο διδάσκει εις το βιβλίον του Γερμανός περιηγητής , το οποίον φέρει τον τίτλον  ''Πως θα ζήση η Τουρκία'' Θα ζήση μόνον δια της Γερμανίας και της Τουρκίας . Πρέπει λοιπόν να κατακτηθή το εμπόριον , να ιδρυθούν Τράπεζαι και να εμφανισθούν Γερμανικά ατμόπλοια πολυπληθέστερα εις την λεκάνην της Μεσογείου και τας Τουρκικάς θαλάσσας. 
Το δίκτυον της προπαγάνδας εξαπλούται παντού. Εν τω μεταξύ εξακολουθεί το έργον της αρπαγής των Αγγλικών και Γαλλικών Εταιρειών . Η τηλεφωνική Αγγλική εταιρεία Κων/πόλεως περιέρχεται εις χείρας των Γερμανών , η Βελγική εταιρεία των τράμ επίσης,καθώς και η Αγγλική εταιρεία του Τούνελ , τα υδραυλικά Αγγλικά έργα της Μεσοποταμίας διακόπτονται ,καθώς και η κατασκευή οδών εν Μ. Ασίας υπό Γαλλικής εταιρείας. 
... Οι Γερμανοί , μη δυνάμενοι να κτυπήσουν φανερά τον Ελληνισμόν της Τουρκίας ,εσκέφθησαν να βυθίσουν το εγχειρίδιον εις τα στήθη του δι΄ενός τρυφερού εναγκαλισμού ... και να καταφέρουν ασφαλέστερον κτύπημα. Να ιδρύσουν  από κοινού την ''Τράπεζαν της Ανατολής''     Οι Γερμανοί κάτοχοι πλέον (ως χρηματοδότες)  όλων των μυστικών και των λεπτομερειών του Ανατολικού εμπορίου ( που το κατείχαν οι Έλληνες ) πρότειναν την αύξησιν των κεφαλαίων , αλλ΄υπό τον όρον όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου αποτελεσθή εκ Γερμανών μετόχων !!! ως εκ τούτου επήλθε ρήξις , ήτις κατέληξεν εις τον εξής συμβιβασμόν. Η ''Ανατολική Τράπεζα '' της Ελλάδος υπεχρεούτο να μη ιδρύση υποκαταστήματα εν Κων/πόλει , η δε η νέα '' Γερμανική Τράπεζα της Ανατολής '' να μη ιδρύση υποκαταστήματα εν Σμύρνη και Θεσσαλονίκη. 
... τα ατμόπλοια έρχονται κατάμεστα Γερμανών και επιστρέφουν εις το Αμβούργον άνευ επιβατών. Η Τουρκία κατεπλημμύρησε Γερμανών , προς κατάπληξιν και τρόμον και αυτών ακόμη των Τούρκων ,Αρμενίων και Ισραηλιτών. Δεν εννοούν να εγκαταλείψουν την Τουρκίαν. Απεναντίας μάλιστα ανοίγουν καταστήματα ,γραφεία και προσφέρουν εμπορεύματα εις τας πλέον εξευτελιστικάς τιμάς. Ένεκα τούτου το εμπόριον υπέστη κλονισμόν και πολλά καταστήματα ομογενών έκλεισαν ή επωλήθησαν εις Γερμανούς . Ο Γερμανός ήλθεν εις την ανατολήν και εκεί εννοεί να αποθάνη .  

Δεν υπάρχουν σχόλια: